• Upphämtning i butik vid
 • Fria leveranser vid ordrar över 1500:-
 • Hemleverans inom Stockholms tullar vid ordrar över 500:-
0 Varukorg

Integritetspolicy

För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

För hänvisning till lag avser detta Dataskyddsförordningen, GDPR, samt annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Asian Food Market:s verksamhet är Asian Trading Sweden AB (559284-2370) personuppgiftsansvarig. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, postadress, kontaktuppgifter eller information på sociala nätverk. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum samt geografisk plats (till exempel postnummeradress).

Asian Trading Sweden AB behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. 

Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

 1. För att kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto
 2. För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig
 3. För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden
 4. För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst
 5. För att lämna information om och marknadsföra våra och tredje parters produkter och tjänster
 6. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 7. För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell
 8. För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
 9. För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Varifrån kommer dina personuppgifter

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter kommer antingen från dig eller genereras under användningen av våra tjänster.

 

För att kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss.

 

Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er.

 

Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

 

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till
Asian Trading Sweden AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster.

Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon.

 

Dina rättigheter
Asian Trading Sweden AB ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Asian Trading Sweden AB är skyldigt att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten. All information,  kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig.

 

Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

 

Du har rätt att av Asian Trading Sweden AB begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter

 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas

 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

  1. Personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem

  2. Vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta

  3. Du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter

  4. Vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt

  5. Vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna

  6. Du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster

 

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

Vi på Asian Trading Sweden AB kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt övan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

 

Om du inte vill att Asian Trading Sweden AB använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

 

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

 

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Förändringar av denna integritetspolicy

Asian Trading Sweden AB har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

 

Asian Trading Sweden AB 

559284-2370

info@asianfood.nu

 

Märk e-post med "Integritetspolicy"